دریافت کننده اولین گواهی نامه مشاوره پایه 2 سازمان نصر

دریافت اولین گواهی‌نامه مشاوره پایه ۲ سازمان نصر توسط مدیرعامل شرکت تیام‌شبکه

/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87

در مراسم گردهمایی مشاوران سازمان نصر تهران، مهندس بابک رشیدی،  مدیرعامل شرکت تیام‌شبکه اولین مشاور پایه ۲ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای  ایران معرفی شد.